องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 10 ธ.ค. 2561 ]187
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล ตามแบบ ป.ป.ช.1 [ 3 ก.ย. 2561 ]186
3 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชนะชัย กามขุนทด บ้านหนองดงหมู่ที่ 7 [ 1 มี.ค. 2561 ]189
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนางจำปี-บ้านนางรสรินทร์ หมู่ที่ 1 [ 1 มี.ค. 2561 ]194
5 ประกาศราคากลางก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต สายบ้านโคกแสว-โกกกุรา(ต่อ)บ้านโคกแสว ม.6 [ 1 มี.ค. 2561 ]180
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำสายข้างประปาบ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 [ 1 มี.ค. 2561 ]182
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสง่า บ้านหัวสระหมู่ที่ 2 [ 1 มี.ค. 2561 ]183
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหลังโรงเรียนบ้านหัวสระ - ห้วยสีมุม หมู่ที่ 10 [ 1 มี.ค. 2561 ]172
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงาน [ 1 มี.ค. 2561 ]180
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางแพงศรี - ปั้มพีที หมู่ที่ 1 [ 1 มี.ค. 2561 ]194
11 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสังข์ - บ้านกุ่ม [ 1 มี.ค. 2561 ]178
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 9 พ.ย. 2560 ]187
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 สายบ้านนายอินทร์- ทะเลสีดอ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 9 พ.ย. 2560 ]191
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ธ.ค. 2559 ]179
15 ราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ธ.ค. 2559 ]187
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 9 ก.ค. 2558 ]184
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล โครงการก่อสร้างท่อทดนำ้ คสล.คลองโอบ บ้านหัวทะเล [ 9 ก.ค. 2558 ]175
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลโครงการขุดลอกคลองส่งนำ้คลองไผ่งาม [ 9 ก.ค. 2558 ]171
19 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 24 มิ.ย. 2558 ]182
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. [ 11 ธ.ค. 2557 ]192
 
หน้า 1|2