องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 25 ต.ค. 2565 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองทางควาย บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 25 ต.ค. 2565 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลอง สายกุดปลาค้าว (บริเวณนานายจำนงค์ แสงจักร์) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 25 ต.ค. 2565 ]7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายโนนสังข์-โคกแสว (บริเวณฟาร์มแพะนางสำราญ มิตรขุนทด) บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 25 ต.ค. 2565 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุเกษตร (บริเวณนานางทองใส ยุทธกล้า) บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 25 ต.ค. 2565 ]7
6 แบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐบริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด [ 6 ต.ค. 2565 ]23
7 แบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ บริษัท เอ็มจี แอล.เค.เอส. ลำนารายณ์ จำกัด [ 6 ต.ค. 2565 ]22
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรื่นรมย์ บ้านโคกแสวหมู่ 6 ตำบลหัว ทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 15 ก.ย. 2565 ]28
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเสือนวล (บริเวณบ้านนายสะอิ้ง ตั้งไพโรจน์วงค์) บ้านหัวสระหมู่ 2 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 15 ก.ย. 2565 ]27
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านอบต.ศิริ-ห้วยดินดำ บ้านหนองดงหมู่ 7 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 15 ก.ย. 2565 ]26
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกร่องพูนดิน สายทะเลสีดอ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 31 ส.ค. 2565 ]24
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างบ่อขยะในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 23 ส.ค. 2565 ]34
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งประดู่ (บริเวณไร่นายวิรัตน์ พัดพาน) บ้านหัวสระใหม่ หมู่ 12 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 23 ส.ค. 2565 ]32
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งประดู่-หนองดง (บริเวณไร่นางปรมาภรณ์ โม่งประณีต)บ้านเก่า หมู่ 8 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 23 ส.ค. 2565 ]33
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเก่า-หนองดง (บริเวณไร่นายกิติภูมิ โม่งประณีต) บ้านเก่า หมู่ 8 อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 23 ส.ค. 2565 ]30
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองดง-หนองปรือ(จุดที่1.บริเวณไร่นายคำมูล ลอยครบุรี),(จุดที่2.บริเวณไร่นางรัตนาวดี พัดพาน)และ (จุดที่3.บริเวณไร่นายตะวัน ตรี [ 23 ส.ค. 2565 ]27
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองดง-หนองแดง(จุดที่1.บริเวณไร่นางนก โภคาศรี), (จุดที่2บริเวณไร่นายมูล ฟากวิลัย) บ้านหนองดง หมู่ 7 ตำบลหัวทะเล อำเภอ [ 23 ส.ค. 2565 ]32
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกตะกอนดินคลองกุดปลาค้าว กม+000-2+630 พร้อมปรับแต่งสโลปด้วยรถขุด บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 22 ส.ค. 2565 ]35
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกตะกอนดินคลองกุดปลาค้าว กม+000-2+630 พร้อมปรับแต่งสโลปด้วยรถขุด บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 22 ส.ค. 2565 ]33
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 22 ส.ค. 2565 ]35
 
หน้า 1|2|3|4