องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ สายคลองหว้า บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 16 มิ.ย. 2565 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกำไรร่วมใจ บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ [ 30 พ.ค. 2565 ]21
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จากหน้าบ้านนายสุวรรณ-ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ [ 30 พ.ค. 2565 ]15
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายถนนสุรนารายณ์-หน้าวัดหัวทะเล บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ [ 30 พ.ค. 2565 ]16
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธอาจ บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 30 พ.ค. 2565 ]11
6 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 10 ธ.ค. 2561 ]132
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล ตามแบบ ป.ป.ช.1 [ 3 ก.ย. 2561 ]125
8 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชนะชัย กามขุนทด บ้านหนองดงหมู่ที่ 7 [ 1 มี.ค. 2561 ]117
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนางจำปี-บ้านนางรสรินทร์ หมู่ที่ 1 [ 1 มี.ค. 2561 ]123
10 ประกาศราคากลางก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต สายบ้านโคกแสว-โกกกุรา(ต่อ)บ้านโคกแสว ม.6 [ 1 มี.ค. 2561 ]111
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำสายข้างประปาบ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 [ 1 มี.ค. 2561 ]125
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสง่า บ้านหัวสระหมู่ที่ 2 [ 1 มี.ค. 2561 ]118
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหลังโรงเรียนบ้านหัวสระ - ห้วยสีมุม หมู่ที่ 10 [ 1 มี.ค. 2561 ]123
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงาน [ 1 มี.ค. 2561 ]114
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางแพงศรี - ปั้มพีที หมู่ที่ 1 [ 1 มี.ค. 2561 ]118
16 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสังข์ - บ้านกุ่ม [ 1 มี.ค. 2561 ]116
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 9 พ.ย. 2560 ]106
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 สายบ้านนายอินทร์- ทะเลสีดอ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 9 พ.ย. 2560 ]120
19 ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) [ 29 ธ.ค. 2559 ]117
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ธ.ค. 2559 ]116
 
หน้า 1|2