องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 13 ส.ค. 2562 ]26
2 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาบริเวณเชื่อมต่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล [ 3 พ.ค. 2562 ]30
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2562 ]39
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2561 ]62
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 26 ธ.ค. 2561 ]56
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 20 ธ.ค. 2561 ]53
7 คู่มือการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์ว่าด้วยการลา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2561 ]54
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 14 ธ.ค. 2561 ]50
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 27 พ.ย. 2561 ]50
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนหัวทะเล เรื่อง การปรับปรุงและประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]52
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในการปฎิบัติราชการและบริการประชาชนดีเด่น ประจำงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]52
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนหัวทะเล เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]51
13 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]49
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า-บ้านหนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตามแบบ ปปช.1 [ 7 ก.ย. 2561 ]48
15 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสนตะวัน บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล ตามแบบ ป.ป.ช.1 [ 7 ก.ย. 2561 ]50
16 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งอรุณ บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล ตามแบบ ป.ป.ช.1 [ 7 ก.ย. 2561 ]47
17 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทะเล ตามแบบ ป.ป.ช.1 [ 7 ก.ย. 2561 ]50
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบ ปปช1 [ 7 ก.ย. 2561 ]30
19 ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลตาปู่-หนองปรือ(ต่อของเดิม)บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 4 [ 7 ก.ย. 2561 ]31
20 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางแพงศรี มุขขุนทด-ถึงปั้มพีที บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 [ 7 ก.ย. 2561 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5