องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (๒๕๖๔-๒๕๖๖) [ 21 ธ.ค. 2563 ]8
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 21 ธ.ค. 2563 ]9
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 ธ.ค. 2563 ]13
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 ธ.ค. 2563 ]7
5 การกำหนดการชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]9
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงปม.2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]17
7 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 18 พ.ย. 2563 ]21
8 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 พ.ย. 2563 ]16
9 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล [ 9 พ.ย. 2563 ]16
10 แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 9 พ.ย. 2563 ]17
11 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]25
12 ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 8 ก.ย. 2563 ]43
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 ก.ย. 2563 ]36
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 25 ส.ค. 2563 ]38
15 รวมเเผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 5 ส.ค. 2563 ]42
16 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]38
17 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 9 ก.ค. 2563 ]44
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า ๖,๐๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้ว [ 26 มิ.ย. 2563 ]36
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 17 มิ.ย. 2563 ]31
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 9 มิ.ย. 2563 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9