องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 158 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]3
2 ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 8 ก.ย. 2563 ]18
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 ก.ย. 2563 ]11
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 25 ส.ค. 2563 ]14
5 รวมเเผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 5 ส.ค. 2563 ]23
6 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]19
7 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 9 ก.ค. 2563 ]21
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า ๖,๐๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้ว [ 26 มิ.ย. 2563 ]12
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 17 มิ.ย. 2563 ]11
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 9 มิ.ย. 2563 ]15
11 ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 2 มิ.ย. 2563 ]22
12 ประกาศจากจังหวัดชัยภูมิ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 7 พ.ค. 2563 ]24
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 7 พ.ค. 2563 ]25
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องท้องหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 พ.ค. 2563 ]30
15 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 ก.พ. 2563 ]7
16 ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 27 ม.ค. 2563 ]46
17 อบต.หัวทะเล เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ม.ค. 2563 ]55
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 18 พ.ย. 2562 ]64
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) , ความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 14 พ.ย. 2562 ]77
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2562 ]136
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8