องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 28 ธ.ค. 2561 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2561 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 20 ธ.ค. 2561 ]6
4 คู่มือการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์ว่าด้วยการลา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2561 ]6
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 14 ธ.ค. 2561 ]7
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 27 พ.ย. 2561 ]7
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนหัวทะเล เรื่อง การปรับปรุงและประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]6
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในการปฎิบัติราชการและบริการประชาชนดีเด่น ประจำงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]6
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนหัวทะเล เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]7
10 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]7
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า-บ้านหนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตามแบบ ปปช.1 [ 7 ก.ย. 2561 ]6
12 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสนตะวัน บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล ตามแบบ ป.ป.ช.1 [ 7 ก.ย. 2561 ]8
13 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งอรุณ บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล ตามแบบ ป.ป.ช.1 [ 7 ก.ย. 2561 ]5
14 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทะเล ตามแบบ ป.ป.ช.1 [ 7 ก.ย. 2561 ]7
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกลาดยาง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ตามแบบ ปปช.1 [ 16 ส.ค. 2561 ]7
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหลังโรงเรียนหัวสระ-ห้วยสีมุม บ้านหัวสระพาน หมู่ที่ 10 ตามแบบ ปปช.1 [ 31 ก.ค. 2561 ]6
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายสุรนารายณ์-สถานีตำรวจ(บริเวณปั้มน้ำมันพีที-ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน)บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 ตาม ปปช.1 [ 19 ก.ค. 2561 ]7
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางจำปี-บ้านนางรสรินทร์ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 ตาม แบบ ปปช.1 [ 18 ก.ค. 2561 ]9
19 ประการราคากลางโครงการตามแบบ ปปช.1 ประจำปี2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]7
20 ประกาศราคากลาง ปปช.ประจำปี2561 [ 22 มิ.ย. 2561 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5