องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 18 พ.ย. 2562 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) , ความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 14 พ.ย. 2562 ]16
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2562 ]35
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การปรับปรุงและประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 31 ต.ค. 2562 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รับสมัครบคุคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]36
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 13 ส.ค. 2562 ]44
7 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาบริเวณเชื่อมต่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล [ 3 พ.ค. 2562 ]40
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2562 ]53
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2561 ]84
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 26 ธ.ค. 2561 ]66
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 20 ธ.ค. 2561 ]68
12 คู่มือการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์ว่าด้วยการลา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2561 ]65
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 14 ธ.ค. 2561 ]66
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 27 พ.ย. 2561 ]63
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนหัวทะเล เรื่อง การปรับปรุงและประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]65
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในการปฎิบัติราชการและบริการประชาชนดีเด่น ประจำงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]60
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนหัวทะเล เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]65
18 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]64
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า-บ้านหนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตามแบบ ปปช.1 [ 7 ก.ย. 2561 ]59
20 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสนตะวัน บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล ตามแบบ ป.ป.ช.1 [ 7 ก.ย. 2561 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5|6