องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 9 ก.ค. 2563 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า ๖,๐๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้ว [ 26 มิ.ย. 2563 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 9 มิ.ย. 2563 ]7
4 ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 2 มิ.ย. 2563 ]9
5 ประกาศจากจังหวัดชัยภูมิ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 7 พ.ค. 2563 ]16
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 7 พ.ค. 2563 ]14
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องท้องหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 พ.ค. 2563 ]18
8 ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 27 ม.ค. 2563 ]34
9 อบต.หัวทะเล เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ม.ค. 2563 ]42
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 18 พ.ย. 2562 ]53
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) , ความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 14 พ.ย. 2562 ]67
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2562 ]120
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การปรับปรุงและประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 31 ต.ค. 2562 ]48
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รับสมัครบคุคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]84
15 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ก.ย. 2562 ]2
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 13 ส.ค. 2562 ]90
17 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาบริเวณเชื่อมต่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล [ 3 พ.ค. 2562 ]78
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2562 ]103
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2561 ]148
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 26 ธ.ค. 2561 ]104
 
หน้า 1|2|3|4|5|6