องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานวิเคราะ์ผล เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]19
2 รายงานวิเคราะ์ผล เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]52
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ(ITA) [ 12 เม.ย. 2565 ]105
4 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 12 เม.ย. 2565 ]103
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 24 มี.ค. 2564 ]104
6 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม [ 3 ต.ค. 2561 ]166
7 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการฯ [ 3 ต.ค. 2561 ]166