องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาอบต.หัวทะเล สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 22 ส.ค. 2564 ]107
2 รายงานการประชุมสภาอบต.หัวทะเล สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]109
3 รายงานการประชุมสภาอบต.หัวทะเล สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 ส.ค. 2564 ]110
4 รายงานการประชุมสภาอบต.หัวทะเล สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 14 มิ.ย. 2564 ]106
5 รายงานการประชุมสภาอบต.หัวทะเล สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 19 เม.ย. 2564 ]107
6 รายงานการประชุมสภาอบต.หัวทะเล สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 ก.พ. 2564 ]108
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 พ.ย. 2563 ]168
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 ก.ย. 2563 ]172
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ส.ค. 2563 ]174
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]163
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 เม.ย. 2563 ]167
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 เม.ย. 2563 ]159
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 16 เม.ย. 2563 ]176
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ก.พ. 2563 ]162
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 30 ต.ค. 2562 ]173
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 30 ก.ย. 2562 ]162
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]227
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]171
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 13 มิ.ย. 2562 ]166
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]211
 
หน้า 1|2