องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 
ความคืบหน้าการปรับปรุงบึงทะเลสีดอ
 
แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)