องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานวิเคราะ์ผล เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]11
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ(ITA) [ 12 เม.ย. 2565 ]70
3 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 12 เม.ย. 2565 ]67
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 24 มี.ค. 2564 ]71
5 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม [ 3 ต.ค. 2561 ]132
6 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการฯ [ 3 ต.ค. 2561 ]133