องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที่ 10  บ้านหัวสะพาน ตำบลหัวทะเล   อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ถึงอำเภอบำเหน็จณรงค์   12  กิโลเมตร  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  12  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  1              บ้านหัวทะเล                         

            หมู่ที่  2              บ้านหัวสระ
            หมู่ที่  3              บ้านกุ่ม
            หมู่ที่  4              บ้านหนองประดู่
            หมู่ที่  5              บ้านเขาดิน
            หมู่ที่  6              บ้านโคกแสว
            หมู่ที่  7              บ้านหนองดง
            หมู่ที่  8              บ้านเก่า
            หมู่ที่  9              บ้านโนนสังข์
            หมู่ที่ 10             บ้านหัวสะพาน
            หมู่ที่ 11             บ้านหัวทะเล
            หมูที่ 12             บ้านหัวสระใหม่
       1.2  เนื้อที่
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ  31,858   ไร่หรือประมาณ  50.97   ตารางกิโลเมตร  ทั้งหมดอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  แยกเป็นพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ  26,401  ไร่  และพื้นที่อยู่อาศัย,แหล่งน้ำ  และอื่นๆประมาณ 5,457  ไร่ 

1.3   ภูมิประเทศ  

สภาพภูมิประเทศของตำบลหัวทะเลส่วนมากเป็นพื้นที่ราบลุ่มถึงราบสูง  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ             แนวเขตติดต่อ     ตำบลบ้านตาล         อำเภอบำเหน็จณรงค์      จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้                 แนวเขตติดต่อ     ตำบลหนองกาด       อำเภอด่านขุนทด           จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก        แนวเขตติดต่อ     ตำบลบ้านแปลง       อำเภอด่านขุนทด           จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก          แนวเขตติดต่อ     ตำบลบ้านเพชร       อำเภอบำเหน็จณรงค์       จังหวัดชัยภูมิ
     1.4 จำนวนหมู่บ้าน มี 12 หมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้    
หมู่ 1 บ้านหัวทะเล    นางสุดใจ          แก่นสม              ผู้ใหญ่บ้าน    
                           นายใย             บินขุนทด        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                           นายดวงใจ         กามขุนทด      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                           นายเหรียญ        มหามนต์       ประธานประชาคม

หมู่ 2 บ้านหัวสระ     นายจำลอง        พัดมงคล            ผู้ใหญ่บ้าน
                           นายอดิศร         กองโคกสูง      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                           นายสมพาน       คำนาค          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                           นายสำเริง         ลีหัวสระ        ประธานประชาคม
หมู่ 3 บ้านกุ่ม          นายสุชาญชัย     พิศจำรูญ            ผู้ใหญ่บ้าน
                           นายวรศักดิ์       แสไพศาล       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                           นายสมนึก        เฝ้าหนองดู่      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                           นายบุญเชิด        โมกศิริ          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                           นางแตงกวา      บำเรอกลาง     ประธานประชาคม
หมู่ 4 บ้านหนองประดู่ นายกิติชัย       ชัยทิพย์              ผู้ใหญ่บ้าน
                           นางอาภาพร     แสงจันทร์         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                           นางสวาท         บุญเทศ           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                           นายสมภาส      กับสูงเนิน         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                           นายเพชร         ฉิมวาส            ประธานประชาคม
หมู่ 5 บ้านเขาดิน      นายสมชาย       แสงสุวรรณ        ผู้ใหญ่บ้าน
                           นายไพโรจน์      วงศ์จรุงโรจน์     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                           นายสงัด           หมู่สะแก         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                          นายลอย          เลากลาง         ประธานประชาคม
หมู่ 6 บ้านโคกแสว   นายมานพ        เพียขุนทด           ผู้ใหญ่บ้าน
                          นางสาวดวงพร   ศิลา                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                          นางสาวจำลอง    เภากุ่ม            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                          นางประสงค์      ภูจำนงค์          ประธานประชาคม
หมู่ 7 บ้านหนองดง  นายพิภพ          พึบขุนทด            ผู้ใหญ่บ้าน
                          นางสาวสายสมร  สุวรรณปักษ์      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                          นายธรรม          พืดขุนทด          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                          นายมูล             ฟากวิลัย          ประธานประชาคม
หมู่ 8 บ้านเก่า        นางสำเนียง        ยุทธอาจ              ผู้ใหญ่บ้าน
                          นายอำพล         เขตนอก            ผู่ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                          นางวันเพ็ญ        ผลดิรก             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                          นายตี๋               สำนักโนน         ประธานประชาคม
หมู่ 9 บ้านโนนสังข์   นายประวิทย์      สิทธิขุนทด            ผู้ใหญ่บ้าน
                          นายวุฒิ             สิทธิขุนทด         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                          นายพยุง            เวินขุนทด          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                          นายจรัส            สิทธิขุนทด         ประธานประชาคม
หมู่ 10 บ้านหัวสะพาน  นายสมาน      สำนักโนน             ผู้ใหญ่บ้าน
                          นายประสาน       กิ่งปลัด             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                          นางนงนภัส         เพชรประไพ       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                          นายสฤษดิ์           ผ่องแผ้ว          ประธานประชาคม
หมู่ 11 บ้านหัวทะเล นายสุทิน            วาจาจริง          กำนันตำบลหัวทะเล
                          นายอุทิศ             มหามนต์           ผู้ช่วยกำนัน
                          นางบัวแดง        เพียรซ้าย           ผู้ช่วยกำนัน
                          นายวุฒิชาติ         ชมพูวิเศษ          สารวัตรกำนัน
                          นางวรัญญา         อาบสุวรรณ์        สารวัตรกำนัน
                          นายกฤษฎา         เพียซ้าย            ประธานประชาคม
หมู่ 12 บ้านหัวสระใหม่  นายยศพล      ฝั่งสระ                 ผู้ใหญ่บ้าน
                          นายวิโรจน์          หาญวิชา            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                          นางแดง              ใฝ่ใจดี              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
1.5 ประชากร
      ประชากรทั้งสิ้น 6,906 คน แยกเป็นชาย 3,425 คน หญิง 3,481 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล มีความหนาแน่นเฉลียของประชากร 135.13 คน/ตารางกิโลเมตร
(ที่มา : ฝ่ายทะเบียนอำเภอบำเหน็จณรงค์ ข้อมูล ณ มกราคม 2562)

หมู่                                                  จำนวนประชากร                                                                   ชื่อผู้นำ
                                        ชาย             หญิง              รวม            หลังคาเรือน
1.บ้านหัวทะเล                     233             245            487                171                           นางสุดใจ        แก่นสม
2.บ้านหัวสระ                      359             358             722                193                           นายจำลอง      พัดมงคล
3.บ้านกุ่ม                           453             439             899                223                           นายสุชาญชัย   พิศจำรูญ
4.บ้านหนองประดู่                 433             458             873                280                           นายกิติชัย       ชัยทิพย์
5.บ้านเขาดิน                       285             272             548                603                          
นายสมชาย       แสงสุวรรณ
6.บ้านโคกแสว                     315             279             599                161                           นายมานพ       เพียขุนทด
7.บ้านหนองดง                     242             251             492                129                            นายพิภพ        พึบขุนทด
8.บ้านเก่า                           296             312             613                172                            นางสำเนียง     ยุทธกล้า
9.บ้านโนนสงข์                     261             251              522                144                           นายประวิทย์    สิทธิขุนทด
10.บ้านหัวสะพาน                 128             139              269                 83                            นายสมาน       สำนักโนน
11.บ้านหัวทะเล                   190             216             399                137                            นายสุทิน       วาจาจริง
12.บ้านหัวสระใหม่                288            261              479                 121                            นายยศพล      ฝั่งสระ
รวม                                 3,425        3,481           6,906              2,417