องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ


                    

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อให้เห็นถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ

จุดหมายที่ ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ดังนี้

พัฒนาแบบยั่งยืน ด้วยคุณธรรมนำคู่บูรณาการ

ก้าวทันเหตุการณ์ สมานฉันท์ทุกองค์กร