องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 นายอนนท์ ดาโม้
 ห้วหน้าสำนักงานปลัด
(รักษาราชการแทนผอ.กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
     
 
  นายอภินันท์ ปิตาระเต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 
     
 นายบุญจันทร์ ภิญโญวงษ์  นายเฉลย แสไพศาล  นายศักรินทร์ ต่วนเครือ
 คนงานประจำรถขยะ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
     
 นางสาวสุชนัน เฝ้าหนองดู่  นายสยาม ยินขุนทด  นายรณชัย เทียวประสงค์
 พนักงานจ้างทั่วไป (ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
 
        
 นายปัญญา แสไพศาล
นายอำนาจ ฟากวิลัย
 
 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์
พนักงานจ้างทั่วไป