องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 นายอนนท์ ดาโม้
 ห้วหน้าสำนักงานปลัด
(รักษาราชการแทนผอ.กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม)

085-203-3003

 
     
 
  นายอภินันท์ ปิตาระเต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
086-010-0114
    
 
นางสาวสุชนัน เฝ้าหนองดู่ นายธนากร ฝั่งสระ
นายบุญจันทร์ ภิญโญวงษ์
พนง.จ้างทั่วไป (ทักษะ)
091-012-3729
พนง.จ้างทั่วไป
093-437-6073
พนง.ขับรถบรรทุกขยะ
084-804-3724

 
   

นายธีระชัย ประจิตร
นายรณชัย เทียวประสงค์
นายอำนาจ ฟากวิลัย

พนง.จ้างเหมา
062-441-4828
พนง.จ้างทั่วไป
098-881-5270
พนง.จ้างทั่วไป
098-231-4179

นายสุวิทย์  เสิงขุนทด
นายณรงค์  เหล็กดี


พนง.จ้างทั่วไป
085-634-5997
พนง.จ้างเหมา
065-489-4317