องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองสวัสดิการสังคม


นางสุภาวดี   ฟากวิลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
081-876-9586
 

นายธีรวัฒน์ ศรีนวกุล
นายอนุชิต ฉัตรธนกร
นางเจียรนัย มิตรขุนทด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
080-163-9229
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน
095-601-5964
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
084-329-9247