องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองสวัสดิการสังคม

นางสุภาวดี   ฟากวิลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 


นายธีรวัฒน์   ศรีนวกุล
นายอนุชิต ฉัตรธนกร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จพง.พัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน