องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสุภาวดี  ฟากวิลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 

นางสาวพรทิพย์ หาญวิชา
(ว่าง) นางกัญญา  พูลพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 
ครูชำนาญการ
(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 นางสาวฉวี  ฉิมวาส
(ว่าง)
นางสาวปิ่นลดา ตรีวุธ
ครูชำนาญการ ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นางสุภัทรา เปรมไธสง

นางนงนุช ยุทธกล้า

นางสาวกิตติมา มูลขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


(ว่าง)

นายสมชาย พับขุนทด
นางนวลจันทร์ โม่งปราณีต
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) พนักงานขับรถ (ทักษะ) แม่บ้าน