องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสุภาวดี   ฟากวิลัย
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
 
 
 
นางอนันทยา ยุทธอาจ
นางกัญญา  พูลพันธ์
นางฉวี  ฉิมวาส 
ครู
ครู
(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ครูนางมะลิ เถินมงคล

-ว่าง-

นางสาวปิ่นลดา ตรีวุธ
ครู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


 

นางสุภัทรา เปรมไธสง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนงนุช ยุทธกล้า

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกิตติมา มูลขุนทด

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)นางสาววิจิตรา ประสมทรัพย์

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)


นายสมชาย พับขุนทด

พนักงานขับรถ (ทักษะ)

นางนวลจันทร์ โม่งปราณีต

แม่บ้าน