องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสุภาวดี  ฟากวิลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 

(ว่าง)
นายศรศักดิ์ ชาวสำราญ นางกัญญา  พูลพันธ์
นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 
ครู
(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) นางสาวฉวี  ฉิมวาส
นางมะลิ เถินมงคล
นางสาวปิ่นลดา ตรีวุธ
ครู ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นางสุภัทรา เปรมไธสง

นางนงนุช ยุทธกล้า

นางสาวกิตติมา มูลขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


(ว่าง)

นายสมชาย พับขุนทด
นางนวลจันทร์ โม่งปราณีต
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) พนักงานขับรถ (ทักษะ) แม่บ้าน