องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสุภาวดี   ฟากวิลัย
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

 

 
 
นางมะลิ เถินมงคล
นางกัญญา  พูลพันธ์
นางฉวี  ฉิมวาส 
ครู
ครู
(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ครู

 

-ว่าง-

นายศรศักดิ์ ชาวสำราญ

นางสาวปิ่นลดา ตรีวุธ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


 

นางสุภัทรา เปรมไธสง

นางนงนุช ยุทธกล้า
นางสาวกิตติมา มูลขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

-ว่าง-

นายสมชาย พับขุนทด นางนวลจันทร์ โม่งปราณีต
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) พนักงานขับรถ (ทักษะ) แม่บ้าน