องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองช่างผู้อำนวยการกองช่าง


นายอนนท์ ดาโม้
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายธนพงษ์  โชติไธสง (ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
วิศวกรโยธา ปก/ชก

นายมนตรี  สุทธิวิเศษ
นายนพรัตน์  นิ้มขุนทด
นายอัคฆนิษฐ์  ฟ้อนบำเรอ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างทั่วไปนางสาวเสาวลักษณ์  กองโคกสูง


พนักงานจ้างเหมา