องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองช่างผู้อำนวยการกองช่าง


นายอนนท์ ดาโม้
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
083-203-3003(ว่าง)
นายธนพงษ์ โชติไธสง (ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
วิศวกรโยธา ปก/ชก

095-928-5712(ว่าง) นายมนตรี สุทธิวิเศษ นายนพรัตน์ นิ้มขุนทด
นายช่างโยธา ปง/ชง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
085-682-3768
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
093-529-9457นายอัคฆนิษฐ์ ฟ้อนบำเรอ นางสาวเสาวลักษณ์ กองโคกสูง นายวุฒิชัย เกลาโพธิ์
พนง.จ้างทั่วไป
095-618-3283
พนง.จ้างเหมางานธุรการ
064-870-7679
พนง.จ้างเหมางานเขียนแบบ
064-576-0886