องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-


นายธีรภัทร  ทองพิทักษ์


นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
นายมนตรี  สุทธิวิเศษ
นายนพรัตน์  นิ้มขุนทด
นายอัคฆนิษฐ์  ฟ้อนบำเรอ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างทั่วไป