องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองช่าง

นายกิติศักดิ์  แฮดดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
นายมนตรี ศรีวิเศษ
นายนพรัตน์ นิ้มขุนทด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


 
นายอัคฆนิษฐ์ ฟ้อนบำเรอ    
พนักงานทั่วไป