องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองคลัง

 


นายประพันธ์ พลมณี
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวขวัญพิชชา  มุขขุนทด
จพง.การเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


นางสาวภรณ์ชนก กิ่งปลัด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวสมฤดี เสน่ห์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวจุฑามาศ โมกศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี