องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองคลังผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังนักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นางสาวขวัญพิชชา  มุขขุนทด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววิจิตรา  ประสมทรัพย์
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงานนางสาววลัยอรกษิหามน ชำนาญกลาง
นางสาวจุฑามาศ  โมกศิรี
นางสาวสมฤดี  เสน่ห์จันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาวภรณ์ชนก  กิ่งปลัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรอุมา  อาบสุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาฯ
นางสาวศรีสุดา  บำรุงราน
พนักงานจ้างเหมาฯ