องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-

นางสาวขัวญพิชชา  มุขขุนทด
นางสาววิจิตรา  ประสมทรัพย์
นางสาวยุภา  ชำนาญกลาง
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงานนางสาวจุฑามาศ  โมกศิรี
นางสาวสมฤดี  เสน่ห์จันทร์ นางสาวภรณ์ชนก  กิ่งปลัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้