องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

สำนักงานปลัด

นายอนนท์   ดาโม้
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวชณัชชิตา บวกไธสง
นายอานนท์ แสงเพชร
 นางศิราวรรณ บุญเชิด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จพง.ธุรการชำนาญงาน
นางอนงรัตน์ กำริสุ
นายสมชาย อาบสุวรรณ
นางสาวนันทรัตน์   คำขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  (ลูกจ้างประจำ)


ผู้ช่วย จพง.ธุรการพ.อ.อ.ยอด อาบสุวรรณ์
นายเมธี พูลพันธ์
นายปัญญา แสไพศาล
จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

พนักงานขับรถ(ทักษะ)

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์
นางนุจลี โม่งปราณีต

แม่บ้าน (ทักษะ)