องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

สำนักงานปลัด

นายอนนท์   ดาโม้
หัวหน้าสำนักปลัด
085-203-3003นางสาวชณัชชิตา บวกไธสง
นายสุณัฐพิพล เคนเหลื่อม
นางอนงรัตน์ กำริสุ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-783-0359


นิติกรปฏิบัติการ
063-742-5798


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
064-625-0349

 
นางสาวมนัสวี ภูริพันธุ์ภิญโญ
นายสมชาย อาบสุวรรณ
นางสาววิภาดา ภูรีโรจนวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
093-4246694

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ลูกจ้างประจำ)
061-159-5439


จพง.ธุรการชำนาญงาน
063-4459288พ.อ.อ.ยอด อาบสุวรรณ์
จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
089-004-5383 
นายปัญญา แสไพศาล
พนง.ขับรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์
097-327-1893
นางสาวนันทรัตน์   คำขุนทด
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
065-419-4754

นายณัฐพงค์  สีสอ
พนง.จ้างเหมางานป้องกัน

นายเชาวลิต  บวกไธสง
พนง.จ้างเหมางานสารสนเทศ

นางสาวอุไรพร กลับสูงเนิน
พนง.จ้างเหมางานธุรการ
098-120-4491
064-526-2152
084-961-5413


นายสุนทร  เภากุ่ม
พนง.จ้างเหมาขับรถ (ทักษะ)
061-529-4255

นางนุจลี โม่งปราณีต
แม่บ้าน (ทักษะ)
097-330-9719
นางสาววราภร ฝั่งสระ
แม่บ้าน
063-138-4124