องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

สำนักงานปลัด


นายวีระศักดิ์   ประสมทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 

นายอนนท์   ดาโม้
นางสาวชณัชชิตา บวกไธสง
นายอานนท์ แสงเพชร
หัวหน้าสำนักงานปลัด    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


 
 นางศิราวรรณ บุญเชิด
พ.อ.อ.ยอด อาบสุวรรณ์

นายสมชาย อาบสุวรรณ
จพง.ธุรการชำนาญงาน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวนันทรัตน์   คำขุนทด
นางนุจลี โม่งปราณีต
นายเมธี พูลพันธ์
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
แม่บ้าน (ทักษะ)

พนักงานขับรถ(ทักษะ)