องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

สำนักงานปลัด

นายอนนท์   ดาโม้
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวชณัชชิตา บวกไธสง
นายอานนท์ แสงเพชร
 นางศิราวรรณ บุญเชิด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จพง.ธุรการชำนาญงานพ.อ.อ.ยอด อาบสุวรรณ์
นายสมชาย อาบสุวรรณ
นางสาวนันทรัตน์   คำขุนทด
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

  (ลูกจ้างประจำ)


ผู้ช่วย จพง.ธุรการ


นางนุจลี โม่งปราณีต
นายเมธี พูลพันธ์
นายปัญญา แสไพศาล
แม่บ้าน (ทักษะ)

พนักงานขับรถ(ทักษะ)

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์