องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

 
                                       
นางสุภาวดี ฟากวิลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล


นายอนนท์ ดาโม้
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอนนท์ ดาโม้
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด
นางสาวพรทิพย์ หาญวิชา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอนนท์ ดาโม้ นางสุภาวดี ฟากวิลัย
 ห้วหน้าสำนักงานปลัด
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธาณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม