องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

 
                                       
นางสุภาวดี ฟากวิลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
081-876-9586


นายอนนท์ ดาโม้
หัวหน้าสำนักปลัด
085-203-3003
นายอนนท์ ดาโม้
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
085-203-3003


นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด
นางสาวพรทิพย์ หาญวิชา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
085-682-7855
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
093-437-8625
088-360-4981


นายอนนท์ ดาโม้ นางสุภาวดี ฟากวิลัย
 ห้วหน้าสำนักงานปลัด
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธาณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
085-203-3003
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
081-876-9586