องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

 
                                       
นายวีระศักดิ์  ประสมทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอนนท์  ดาโม้
หัวหน้าสำนักงานปลัด และ
นายประพันธ์ พลมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
(ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 
 นายกิติศักดิ์  แฮดดี
 ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสุภาวดี ฟากวิลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ
รักษาราชการแทน
(ผอ.กองการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม)