องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

สมาชิกสภา อบต.


นางพรพิมล มาตรังศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุภาพ   โม่งปราณีต
นายเวิน   โมกศิริ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

-ว่าง-
นายพลอย   กามขุนทด
นายสุภาพ  โม่งปราณีต
- ว่าง -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายเวิน  โมกศิริ
นางอนงค์   ทิมโต
นายอธิวัฒน์   พิมอูบ
นางอุษณี   ฉิมวาส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นายประจวบ แคสันเทียะ
-ว่าง-
นายบุญเชิด   เพียขุนทด
นางออน   เพียขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นายศิริ   กามขุนทด
นายปราโมทย์  ฟากวิลัย
นายเทพนคร   ผ่องแผ้ว
นางรัตนา   โก้จันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

 
นายสุนทร   เภากุ่ม
นายผดุง   เทียบขุนทด
นางคำปุ่น   อนันตะเสน
นายประจักร์ โม่งปราณีต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นางจอมศรี   ยุทธกล้า
นางพรพิมล   มาตรังศรี
นายนิกร   ศรีวิเศษ
นายเพชรรุ่ง   ดอกเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12