องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

คณะผู้บริหาร

นางสุภาภรณ์  นิลประทีปปรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
081-3604739


ร.ต.ท.ชัยมงคล  นิลประทีปปรีชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
081-7090282

นายวิเชียร  ฝั่งสระ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
086-2602251
นางหวาน  มูลสันเทียะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
061-6284992