องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

คณะผู้บริหาร

นายวีรภาส   ตันติปัญจพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
081-9669212

นายเพชร ฉิมวาส
นายวิโรจน์   แสงจักร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
087-9659465
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
082-1478187
นางสำราญ มิตรขุนทด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
062-4966718