องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

 


ร่วมประชาคมหมู่บ้าน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 ตามโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลาประมาณ 18.30 น.

🔻นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล พร้อมด้วย

🔸คณะผู้บริหารฯ, ข้าราชการ, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

🔸สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

🔻เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 ตามโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชาคมและพบปะพูดคุยกับประชาชน คือ นายวีระวัฒน์ เลิศอาวุธ ผอ.รพสต.บ้านเขาดิน ซึ่งในการออกประชาคมครั้งนี้ ได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยได้มีการเสนอโครงการ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามมติในที่ประชาคม เพื่อนำไปสู่กระบวนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2023-09-19
2023-09-18
2023-09-17
2023-09-16
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-08