องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 องค์การบรืหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน บ้านกุ่ม บ้านโนนสังข์


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
องค์การบรืหารส่วนตำบลหัวทะเล
🔸นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
พร้อมทั้ง คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ
🔸ได้ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน บ้านกุ่ม บ้านโนนสังข์
เรื่องที่ประชาคมในครั้งนี้
1. อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
2. อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำถังขยะเปียก
3. ผู้บริหาร ชี้แจง พูดคุยเรื่องแผนการพัฒนาพื้นที่ ตำบลหัวทะเล ในอนาคต
2023-01-19
2023-01-16
2023-01-16
2023-01-14
2023-01-13
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-08