องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


ชี้แจงการทำโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566


นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงการทำโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 รวมถึงติดตามรายงานการดำเนินโครงการของปี 2564 และการขอรับงบประมาณปี 2565 โดยให้นางสุภาวดี ฟากวิลัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล และนายอภินันท์ ปิตาระเต นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมชี้แจงแนวทางการทำโครงการพระราชดำริให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และมีนายวีรวัฒน์ เลิศอาวุธ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน และนางสำรวย เกี๊ยะขุนทด ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทะเล ร่วมชี้แจงแนวทาง

2022-08-01
2022-08-01
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-13
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-11
2022-07-08
2022-07-04