องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


18 กรกฎาคม 2565 อบรมยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เกษตรอินทรีย์)


19 กรกฎาคม 2565 อบต.หัวทะเล ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 11 (นครราชสีมา) จัดโครงการอบรมยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีหัวข้อในการฝึกอบรมได้แก่

  1. แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์
  2. การจัดทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ 
  3. สารชีวภัณฑ์และสาร พด. ต่างๆ
  4. ปฏิบัติการเตรียมสารชีวภัณฑ์ และการใช้สาร พด. ต่างๆ

ผู้เข้ารับการอบรม  18 คน

2022-08-01
2022-08-01
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-13
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-11
2022-07-08
2022-07-04