องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่ 21 มิถุนายน 2565ออกดำเนินการหยอดทรายอะเบท และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ณ บ้านหัวทะเล ม.1 และบ้านหัวทะเล ม.11 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ


วันที่ 21 มิถุนายน 2565
🔻นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้มอบหมายให้
กองสาธารณสุขฯ งานป้องกัน อบต.หัวทะเล ร่วมกับ อสม. บ้านหัวทะเล ม.1 และบ้านหัวทะเล ม.11
🔻ออกดำเนินการหยอดทรายอะเบท และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ณ
บ้านหัวทะเล ม.1 และบ้านหัวทะเล ม.11 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
2022-06-27
2022-06-25
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-15
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03