องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้จัดการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. 🟢องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้จัดการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 🟢1.พิจารณาเห็นชอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวสระ หมู่ 2 (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการจากกรมชลประทาน) 🟢2.พิจารณาจ่ายขาดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 🟢3.พิจารณา(ร่าง)บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 🟢4.พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตาม มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 🟢5.คณะผู้บริหารชี้แจงและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา เรื่อง ระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ในตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
2022-06-27
2022-06-25
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-15
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03