องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการอบรมให้ความรู้ แก่ คณะผู้บร