องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ 
เพื่อเพิ่มประสทธิภาพในการปฎิบัติงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
วันศูกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

โดยมีนายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
ประธานเปิดการอบรม และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ
"มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการการเมือง และข้าราชการฝ่ายประจำและระเบียบวินัย การรับเรื่องร้องทุกข์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" โดย นายสานิตย์ หาญรบ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ