องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) [ 13 พ.ย. 2560 ]217
2 รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ที่ อบต.ดำเนินการเอง [ 5 ต.ค. 2554 ]247
3 รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ที่เกินศักยภาพ อบต.หัวทะเล [ 5 ต.ค. 2554 ]259
4 ส่วนที่ 6 การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.หัวทะเลไปสูการปฏิบัติ ฯ [ 5 ต.ค. 2554 ]247
5 ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 [ 5 ต.ค. 2554 ]201
6 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี [ 5 ต.ค. 2554 ]223
7 ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา [ 5 ต.ค. 2554 ]201
8 ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 [ 5 ต.ค. 2554 ]209
9 ส่วนที่ 1 บทนำ แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 [ 5 ต.ค. 2554 ]244
10 คำนำแผนสามปี 2555-2557 [ 4 ต.ค. 2554 ]252