องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

   

สภาพทางสังคม

3.1 สถานการศึกษา   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลมีสถานศึกษาทั้งสิ้น 7 แห่ง
แยกเป็น ระดับก่อนวัยเรียน 1 แห่งคือ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
ระดับประถมศึกษา 
6  แห่ง  คือ
1. โรงเรียนหัวสระวิทยา                  ผู้บริหารโรงเรียนคือ          นายประคองเกียรติ บุปผาพรหมราช
2. โรงเรียนบ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี) ผู้บริหารโรงเรียนคือ         นายวุฒิพงษ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
3. โรงเรียนบ้านหนองประดู่             ผู้บริหารโรงเรียนคือ          นายประเมธ ภูคงคา
4. โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์            ผู้บริหารโรงเรียนคือ          นายพินิจ    หงษ์พิมพ์
5. โรงเรียนบ้านโคกแสว                 ผู้บริหารโรงเรียนคือ          นายปรีชา ไทยแท้
6. โรงเรียนบ้านหนองดง                 ผู้บริหารโรงเรียนคือ          -
โรงเรียนมัธยม
(ขยายโอกาส)  1  แห่ง คือ 1. โรงเรียนหัวสระวิทยา  ผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายประคองเกียรติ บุปผาพรหมราช

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     จำนวน 12  แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         จำนวน  1   แห่ง

- ศาลาประชาคม                          จำนวน  12 แห่ง - หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน จำนวน  12 แห่ง

- เสียงตามสายในหมู่บ้าน                 จำนวน 12 แห่ง - โทรศัพท์สาธารณะ          จำนวน 11 แห่ง

- ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน                 จำนวน  1 แห่ง


3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล มีทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่

1. วัดบ้านหัวทะเล 2.วัดสุนทรสราวาส 3.วัดสำราญ 4.วัดหนองประดู่ 5.วัดบ้านเขาดิน 6.วัดโคกแสว 7.วัดหนองดง

สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม 2 แห่ง คือ 1.สำนักสงฆ์ บ้านหัวสะพาน หมู่ 10 2.สำนักสงฆ์ บ้านโคกแสว หมู่ 6

โบราณสถาน/อุทยานประวัติศาสตร์ 1 แห่ง คือ 1.โบราณสถานบ้านหัวสระ (โบสถ์)


3.3 หน่วยงานราชการอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้แก่ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทะเล

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 3.สถานีตำรวจภูธรหัวทะเล 4.สถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตอำเภอบำเหน็จณรงค์

5.สถานีไฟฟ้าภูมิภาคย่อยบำเหน็จณรงค์


3.4 บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้แก่ 1.บริษัทอาเซียนโปแตซชัยภูมิ จำกัด(มหาชน)

2.บริษัทสยามโซล่าร์เจนเนอเรชั่น จำกัด 3.บริษัทบางจากโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่(ชัยภูมิ1) จำกัด 4.โรงงานน้ำตาลระยอง จำกัด


    ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

 1.การรวมกลุ่มของประชาชน

ปัจจุบันประชาชนในตำบลหัวทะเลมีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรจำนวนกลุ่มทุกประเภท แยกเป็น

    - กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร

    - กลุ่มออมทรัพย์

    - กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน

    - กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ

2.จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตำบล)

จากการสำรวจกรมทรัพยากรธรณีภายใต้พื้นที่ของตำบลมีเหมืองแร่โปรแตซอยู่เป็นจำนวนมากและคาดว่าจะเป็นสถานที่เปิดเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมในอนาคต