องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

     

2.   สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1  อาชีพ
   ประชากรในตำบลหัวทะเลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยจะเน้นไปที่การปลูกข้าว ไร่ข้าวโพด พริก และมันสำปะหลัง  อ้อย
2.2  แรงงานและการจ้าง
    ลักษณะแรงงานและการจ้างงานของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลนั้น แรงงานส่วนมากจะเป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก
    เมื่อแรงงานหลักไม่เพียงพอก็จะมีการจ้างแรงงานจากครอบครัวใกล้เคียงหรือญาติพี่น้อง ถ้าไม่มีจะจ้างแรงงานจากราษฎรในพื้นที่อื่น ซึ่งการจ้างงานในลักษณะนี้จะเป็นการหมุนเวียนกันจ้าง
2.3 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
1 ปั๊มน้ำมัน                              3      แห่ง
2 โรงสี                                   26     แห่ง
3 ร้านค้าต่างๆจำนวนประมาณ      65     แห่ง