องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม


นางสุภาวดี   ฟากวิลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
081-876-9586
 

นายธีรวัฒน์ ศรีนวกุล
นายอนุชิต ฉัตรธนกร
นางเจียรนัย มิตรขุนทด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
080-163-9229
จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน
088-948-8222
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
084-329-9247