องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวพรทิพย์ หาญวิชา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
088-360-4981

 
นางสาวพรทิพย์ หาญวิชา
(ว่าง) นางกัญญา  ฟากวิลัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
093-437-8625
088-360-4981

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 
ครูชำนาญการ
096-667-3678 นางสาวฉวี  ฉิมวาส
(ว่าง)
นางสาวปิ่นลดา ตรีวุธ
ครูชำนาญการ
098-356-8334
ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
062-110-7897 นางสุภัทรา เปรมไธสง

นางนงนุช ยุทธกล้า

(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
081-072-9434
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
093-483-3549
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


(ว่าง)

(ว่าง)
นายสมชาย พับขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ครู - ผู้ดูแลเด็ก พนง.ขับรถ (ทักษะ)
087-873-3650
นางนวลจันทร์ โม่งปราณีต

แม่บ้าน
092-483-2800