องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
กองช่างผู้อำนวยการกองช่าง

นายเงิน เทียวประสงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
090-417-9351(ว่าง)
นายธนพงษ์ โชติไธสง (ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
วิศวกรโยธา ปก/ชก

095-928-5712(ว่าง) นายมนตรี สุทธิวิเศษ นายนพรัตน์ นิ้มขุนทด
นายช่างโยธา ปง/ชง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
085-682-3768
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
093-529-9457นายอัคฆนิษฐ์ ฟ้อนบำเรอ นางสาวเสาวลักษณ์ กองโคกสูง
พนง.จ้างทั่วไป
095-618-3283
พนง.จ้างเหมางานธุรการ
064-870-7679