องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
                                       
นางสุภาวดี ฟากวิลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
081-876-9586


นายอนนท์ ดาโม้
หัวหน้าสำนักปลัด
085-203-3003
นายอนนท์ ดาโม้
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
085-203-3003

นางสาวสุรัตน์ดา  มิตขุนทด นางสาวพรทิพย์ หาญวิชา

ผู้อำนวยการกองคลัง
                  089-400-7074
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
093-437-8625
088-360-4981


นายอนนท์ ดาโม้ นางสุภาวดี ฟากวิลัย
 ห้วหน้าสำนักงานปลัด
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธาณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
085-203-3003
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
081-876-9586