องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว
093-390-7711
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประจักร โม่งปราณีต
091-660-3719
นายไพโรจน์ วงค์จรุงโรจน์
098-586-5509
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายสุพิน ฟากวิลัย
087-243-1097
นายอดิศร  กองโคกสูง
064-507-4037
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายสิทธิพงษ์  บำเรอกลาง
065-615-8947
นายศักรินทร์  ต่วนเครือ
084-715-1023
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายไพโรจน์  วงค์จรุงโรจน์
098-586-5509
นายเสน่ห์  เพิกขุนทด
062-247-7852
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6นายวศิน  พัดพาน
084-827-9132
นายเทพนคร  ผ่องแผ้ว
093-390-7711
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายชัยโย  เวินขุนทด
093-068-1714
นายประจักร  โม่งปราณีต
091-660-3719
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

นางพรพิมล  มาตรรังศรี
091-018-0507
นายนิกร  ศรีวิเศษ
063-878-5154
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12