องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นางสุภาภรณ์  นิลประทีปปรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
081-3604739


ร.ต.ท.ชัยมงคล  นิลประทีปปรีชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
081-7090282

นายวิเชียร  ฝั่งสระ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
086-2602251
นางหวาน  มูลสันเทียะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
061-6284992