องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

 


ประชาคมหมู่บ้าน บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตามโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566


วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 18.30 น.

🔻นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล พร้อมด้วย

🔸คณะผู้บริหารฯ, ข้าราชการ, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

🔸สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

🔻เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตามโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชาคมและพบปะพูดคุยกับประชาชน ดังนี้

1) ผอ.รพสต.หัวทะเล

2) เกษตรอำเภอประตำบลหัวทะเล

3) คณะครู กศน.ตำบลหัวทะเล

ซึ่งในการออกประชาคมครั้งนี้ ได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยได้มีการเสนอโครงการ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามมติในที่ประชาคม เพื่อนำไปสู่กระบวนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18