วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าจริง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ขนาด กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบระบายน้ำ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
11  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๔๑ ? ๐๐๑ สายทางบ้านเก่า ? หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
5  เม.ย. 2567
โครงการวางท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๗๒๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่กำหนด
5  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคมสันต์ พบขุนทด บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ โครงการ
5  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายกลางบ้าน รหัสสายทาง ชย.ถ.๑๔๑-๐๑๓ โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายกิตติชัย ชัยทิพย์ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ โครงการ
5  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศูนย์สาธิต-บ้านนางวราลักษณ์ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕-๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่กำหนด
5  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู สายรอบนอก บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕-๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่กำหนด
5  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกหมอยา-โคกเตียน (ต่อของเดิม) บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด
1  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษี ป้าย และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง