วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถกู้ชีพทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายคลองโอบ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (บริเวณไร่นางไพวัลย์ ลีหัวสระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายหนองตะไกร้ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จุดที่ ๑ (บริเวณนานายสัมฤทธิ์ เที่ยงตรง) จุดที่ ๒ (บริเวณนานางม่วน เฝ้าหนองดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองกุดปลาค้าว (บริเวณหลังโรงเรียนหนองประดู่) บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโนนสังข์-โคกแสว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ (บริเวณนานายประวิทย์ สิทธิขุนทด)จุดที่ ๒ (บริเวณไร่นายเดี่ยว เภากุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองสะแก บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง