วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างที่พักรับรองประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๕.๓ เมตร โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘ ตารางเมตร โดยทำตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างที่พักรับรองประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๕.๓ เมตร โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘ ตารางเมตร โดยทำตามแบบที่อบต.กำหนด
6  มิ.ย. 2566
โครงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งงานก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการติดตั้งกันสาดเชื่อมต่อกับอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย. ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ๔๘๔-๖๕-๐๐๑๘,๐๐๑๙)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ๔๘๔-๖๕-๐๐๒๐,๐๐๒๑)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัข-แมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหัวสระใหม่-โนนสังข์ รหัสสายทาง ชย.ถ.๑๔๑-๐๓๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวสระใหม่ ตำบลหัวทะเล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
26  พ.ค. 2566
จ้างจัดสถานที่ห้องประชุมนิทรรศการถ่ายทอดการเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง